Verksamhetspolicy

Dessa riktlinjer skall vara kända och tillämpade av var och en inom vårt företag vilket säkerställs genom en kontinuerlig återföringsinformation från Ledningen. 


​Kvalitetspolicy
Vi ska uppfylla våra kunders krav på professionellt utförda installationer inom vårat verksamhetsområde.

För oss är kvalitet den största garantin för vårt fortbestånd och vår expansion vilket innebär att vi återför alla typer av avvikelser i syfte att ständigt förbättra oss.


Miljöpolicy
Företaget arbetar med material och metoder som skonsamt påverkar den inre och yttre miljön.

Det innebär att vi ska:
 • Bidra till en ständig förbättring av vår miljö genom att, när
  möjlighet ges, använda miljövänliga material och arbetsmetoder.

 • Informera våra kunder när vi känner till miljövänligare alternativ.

 • Hantera avfall på ett kontrollerat sätt så att möjligheter till
  återvinning och återanvändning tillvaratas och att hantering av
  miljöfarligt gods sker på ett behörigt sätt.

 • Kontinuerligt arbeta med utveckling och förbättringar.

 • Uppfylla de miljökrav som ställs på oss från myndigheter, kunder och marknad.

Arbetsmiljöpolicy
Företaget försöker skapa en god arbetsmiljö genom att:
 • Organisera arbetet så att det medför ansvar och samtidigt ger möjlighet till variation och stimulans.

 • En säker och trygg arbetssituation.

 • Arbetsförhållandena anpassas till människornas olika förutsättningar i fysik och psykiskt avseende.

 • Ha rätt och hel utrustning till de olika uppdragen.

 • Vara lyhörd och vilja lösa problem.
​Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker enligt den handlingsplan som årligen upprättas i samverkan inom företaget.